Begrippen

 
 
 • Beschrijving werkwijze
  Het PWE-bestand bevat informatie over vestigingen in Gelderland. Onder een vestiging wordt verstaan een locatie waar of van waaruit gewerkt wordt. De PWE telt van elke vestiging jaarlijks het aantal banen. Het aantal banen wordt via een enquête verzameld. Mocht van een vestiging om welke reden dan ook geen informatie over het aantal banen bekend zijn dan wordt een schatting gemaakt. Het exacte aantal banen wordt gebruikt bij het samenstellen van statistieken. Het aantal werkzame personen per bedrijf wordt niet verstrekt, wel de hiervan afgeleide grootteklasse. De PWE corrigeert haar gegevens indien fouten/omissies zijn geconstateerd. Dat gebeurt zonodig met terugwerkende kracht. Dat betekent dat jaarlijks alle historische cijfers bijgesteld (kunnen) worden. Analyses over meerjarenontwikkelingen kunnen daarom alleen plaatsvinden op basis van de PWE-gegevens zoals deze het laatst zijn samengesteld.

  Kort na 1 maart zijn worden alle bedrijven die in het PWE-register een e-mailadres hadden digitaal geënquêteerd, dat wil zeggen, uitgenodigd om hun gegevens op de WEB-site van de PWE in te vullen. Omdat veel email onbestelbaar terugkwam is een groot deel van deze bedrijvigheid alsnog schriftelijk geënquêteerd.
  Op de respons vindt controle plaatsgevonden middels vergelijking met gegevens uit het vorige enquête jaar. Indien de werkgelegenheid afweek met meer dan 20% en meer dan 20 personen wordt het bedrijf nagebeld. Verder worden bedrijven die 3 jaar of langer niet op de enquête hebben geantwoord gecontroleerd. Indien er geen enquêtegegevens voor de peildatum t-3 beschikbaar zijn wordt per bedrijf een schatting gemaakt. Voor deze gestataficeerde ophoging wordt gebruikt gemaakt van de ontwikkelingen bij vergelijkbare bedrijven (COROP, grootteklasse en sector).

 • Onderhoud bedrijvenbestand
  De jaarlijkse enquête levert naast informatie over de werkgelegenheid een schat aan informatie op over verhuizingen, fusies, splitsingen en bedrijfsbeëindigingen. Voor het bestandsonderhoud maakt de PWE verder intensief gebruik van informatie van de Kamers van Koophandel. De gegevens (m.n. nieuwe inschrijvingen) worden gecontroleerd en opgeschoond voor niet-actieve bedrijvigheid en juridische constructies. Het PWE-bestand wordt daarnaast aangevuld met de niet-inschrijvingsplichtige bedrijvigheid zoals overheid en vrije beroepen. Doordat de bedrijven- en werkgelegenheidsgegevens betrouwbaar zijn op vestigingsniveau wordt het mogelijk structuur en ontwikkelingen te volgen op elk gewenst aggregatieniveau. De PWE onderscheidt zich door volledigheid, hoge respons, consistentiecontroles, hoge mate van detail en actualiteit van andere bronnen.

 • Ante-datering
  Elk jaar wordt tijdens de verwerking van de enquête weer geconstateerd dat in het verleden opgegeven cijfers niet altijd juist of volledig zijn geweest. Indien nodig corrigeert de PWE deze historische gegevens. Ook is er soms sprake van definitiewijzigingen. Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen in de SBI-indelingen worden ook altijd met terugwerkende kracht doorgevoerd. Dat geldt ook voor de gemeentelijke herindeling 2005 in de Achterhoek en de Liemers. Het is daarom niet mogelijk de gegevens uit de actuele rapportages en data-bestanden te vergelijken met eerder gepubliceerde gegevens. In de jaarrapportages worden daarom de bijgestelde cijfers over voorgaande jaren opgenomen.

 • Wijziging urengrens en peildatum
  Ook in de andere provincies worden vergelijkbare werkgelegenheidsonderzoeken gehouden. In onderling overleg worden afspraken gemaakt over definities, urengrenzen en peildatum. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de koers die het CBS vaart. In dit kader zijn in 1999 twee aanpassingen doorgevoerd; de grens t.a.v. grote banen en kleine banen is verlegd van 15 uur naar 12 uur en de peildatum is verplaatst van 1 mei naar 1 april. Deze aanpassingen hebben consequenties voor de enquête resultaten. In bijlage F van de rapportage van 1999 is hierover een toelichting geschreven.

 • Banen en werkzame personen
  De in de rapportages gepresenteerde cijfers hebben betrekking op grote banen, kleine banen en uitzendkrachten tenzij anders wordt aangegeven. De termen banen en werkzame personen worden omwille van de leesbaarheid door elkaar gebruikt. In feite wordt echter steeds het aantal banen bedoeld. De PWE registreert gegevens van bedrijven en instellingen. Daarbij wordt in beginsel elke aparte locatie geteld als eenheid. Waar in deze rapportage wordt gesproken van bedrijven wordt bedoeld: bedrijven en instellingen.