Definities

 
 
 • Vestiging
  De PWE beschouwt als vestiging:
  - Elk(e) afzonderlijk gelegen fabriek, werkplaats, kantoor, andere bedrijfsruimte of complex van bedrijfsruimten waarin of van waaruit een bedrijf, zelfstandig beroep of dienstverlenende activiteit wordt uitgeoefend.

 • Werkzame personen:
  De PWE telt de volgende categorieën personen:
  - alle personen in vaste loondienst
  - personeel in tijdelijke dienst
  - meewerkende eigenaren
  - meewerkende gezinsleden
  - burgerpersoneel op militaire basis
  - beroepsmilitairen
  - thuiswerkers voor zover deze voorkomen op loonlijst
  - personen op bedrijfsscholen voor zover deze voorkomen op loonlijst
  - personen werkzaam in WIW-verband
  Niet meegeteld worden:
  - langdurig zieken
  - vrijwilligers
  - stagiaires
  - uitzendkrachten (worden apart geregistreerd)

 • Urengrenzen:
  - 1-12 uur (kleine banen)
  - 12 uur of meer (grote banen)
  Deze grens wordt sinds de enquête van 1999 gehanteerd. Daarvoor werd een grens van 15 uur gehanteerd. Ten aanzien van de ontwikkelingen van zowel de grote banen (vroeger full-timers) als de
  kleine banen (vroeger part-timers) moet rekening gehouden worden met een trendbreuk in 1999. Het
  aandeel kleine banen is door de definitiewijziging aanzienlijk gedaald ten koste van het aandeel grote banen.

 • Afbakening grootteklasse
  Grootteklasse indeling

 • Peildatum
  De PWE hanteert een vaste peildatum. Met ingang van de enquête 1999 is de peildatum 1 april, daarvoor was dat 1 mei. Ook het veranderen van de peildatum heeft een, weliswaar geringe, trendbreuk tot gevolg. De werkgelegenheidsontwikkeling 1998-1999 is wat lager uitgevallen dan wanneer beide jaren een peildatum van 1 mei gehanteerd was.

 • Gemeentegrenzen en regio’s
  In deze rapportages wordt altijd de actuele gemeenteindeling gehanteerd. Voor zover regionale cijfers zijn opgenomen van regio’s die provincie grensoverschrijdend zijn, hebben de gegevens alleen betrekking op het Gelders grondgebied. In deze rapportage is veelal gebruikt gemaakt van de WGR-regio indeling. De gemeenten Hattem en Heerde (regio IJssel-Vecht) zijn daarbij toegevoegd aan de regio Noord Veluwe. De gemeente Montferland wordt geteld bij de regio Achterhoek.

 • Standaard Bedrijfsindeling (SBI):
  Tot en met 2008 was het PWE-bedrijvenbestand ingedeeld volgens de SBI 1993. Vanaf 2009 wordt de SBI 2008 gebruikt. Ook de historische PWE-gegevens zijn omgezet naar de nieuwe indeling zodat een consistente reeks beschikbaar is.

  Actuele PWE-indeling (vanaf 2009 SBI 2008):

  SBI 2008

 • Voor nadere informatie over werkwijze en definities van de PWE wordt verwezen naar:

  Handboek PWE (methoden en definities PWE)

  LISA-Handboek (methoden en definities LISA)