Gebruiksvoorwaarden

 
 
  1. De PWE behoudt zich ten aanzien van het PWE-register en de daarin opgenomen gegevens alle auteurs- en databankrechten voor.
  2. De aanvrager van gegevens uit het PWE-register krijgt het niet-exclusieve gebruiksrecht van de geleverde gegevens.
  3. De uit het PWE-register geleverde gegevens mogen alleen voor eigen (intern) gebruik worden aangewend. Publicatie van gegevens over een individuele vestiging in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
  4. Adresgegevens uit het PWE-register mogen nooit worden gebruikt voor basisenquêtering naar werkgelegenheid dan wel voor het opzetten en onderhouden van bestanden met dat doel.
  5. Onverminderd het bepaalde in lid 3 is publicatie van gegevens uit het PWE-register in artikelen en onderzoeken slechts toegestaan met duidelijke bronvermelding (Bron: 'PWE-Gelderland', inclusief het jaar waarop de gegevens betrekking hebben).
  6. De aangevraagde, geleverde, gebruikte en/of afgeleide gegevens uit het PWE-register mogen niet aan derden worden doorgeleverd.
  7. De beperkingen op het gebruiksrecht zoals omschreven in deze voorwaarden gelden niet voor zover het gaat om gebruik welke krachtens dwingende wettelijke bepalingen is toegestaan.
  8. De PWE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de consequenties van het gebruik van de geleverde gegevens.
  9. Publicatie van PWE-gegevens op internet is niet toegestaan. Het is mogelijk met de PWE speciale afspraken te maken over gebruik, publicatie en presentatie van gegevens via internet.