De Gelderse woon-werkbalans 
 
  Voor de ruimtelijk-economische inrichting van Gelderland is het van belang inzicht te hebben in de woon-werkdynamiek. In dit onderzoek zijn daartoe de trendmatige migratieontwikkelingen geanalyseerd van de bevolking en de bedrijven. Daarbij is in het bijzonder gekeken naar de positie van de Randstad omdat in de discussies over gebiedsontwikkeling de zogenaamde overloop uit de Randstad een wederkerend aandachtspunt is.

Geconcludeerd kan worden dat er op Gelderse schaal geen ruimtelijke druk wordt uitgeoefend vanuit de Randstad, noch vanuit enig ander landsdeel. Met andere woorden de zogenaamde overloopproblematiek is in zijn algemeenheid niet manifest. Wel is het zo dat binnen het geheel van de verhuisbewegingen tussen de Gelderse regio’s en de rest van Nederland, de stromen van- en naar de Randstad dominant zijn. De omvang van de migratiesaldi - ook die met de Randstad - speelt in de totale ontwikkeling van de werkgelegenheid echter geen rol van betekenis en bij de bevolkingsontwikkeling vormt het saldo met de Randstad vaak juist een tegenwicht voor de saldi met de andere regio´s.


Alleen voor de Stedendriehoek is de netto instroom vanuit de Randstad een belangrijke determinant van de regionale bevolkingsgroei. Voor een beperkt aantal gemeenten is de instroom van bevolking en bedrijven uit de Randstad wel substantieel. In veel gevallen gaat het daarbij om gemeenten die (vrijwel) grenzen aan de Randstad. Een belangrijk deel van die verhuizingen kunnen dan ook verklaard worden uit het algemene beginsel dat huishoudens en bedrijven bij een verhuizing een uitgesproken voorkeur hebben voor een nieuwe locatie in de onmiddellijke nabijheid van de oude. Naast migratie is pendel een tweede vorm van geografische mobiliteit. Ook hier blijken de bewegingen zich voornamelijk af te spelen tussen aangrenzende regio’s. De woon-werkdynamiek is bij uitstek een regionaal fenomeen met een strak begrensde actieradius.


Downloads

Hoofdrapport:

De Gelderse woon-werkbalans (pdf)

Databestanden (Gelderland, Gelderse regio's en gemeenten):

Bevolkingsontwikkeling per gemeente naar component 2000-2008 (exel)
Binnenlandse bevolkingsmigratie per gemeente naar richting 2000-2008 (exel)
PWE matrices intra-provinciale bedrijfsmigratie 2002-2007 (exel)

 
...