Bureau Economisch Onderzoek

.

 
 
Het Bureau Economisch Onderzoek van de Provincie Gelderland houdt zich bezig met gegevensverzameling, analyse, toekomstverkenningen en monitoring van de sociaal-economische situatie in Gelderland. Het Bureau verricht onafhankelijk onderzoek en genereert de fundamentele kennis die nodig is voor de visievorming, de beleidsontwikkeling en de uitvoering van al het provinciale beleid met een ruimtelijk-economische component.

Centraal hierbij staan twee basisbestanden: de Provinciale WerkgelegenheidsEnquête (PWE) en het Integrale Bedrijventerreinen InformatieSysteem (IBIS).

 • Werkgelegenheid PWE
  De PWE is een unieke informatiebron over de allocatie, de werkgelegenheid en de aard van de Gelderse bedrijvigheid op vestigingsniveau. Vrijwel alle Gelderse gemeenten participeren in de PWE en er wordt nauw samengewerkt met de Kamers van Koophandel en het Handelsregister. Ook in de andere provincies bestaat een equivalent van de PWE. De regionale bestanden worden gebundeld tot een landelijk dekkend informatiesysteem (LISA).

 • Bedrijventerreinen IBIS
  IBIS is het gegevensbestand over alle Gelderse bedrijventerreinen en bevat informatie over oppervlakte, uitgifte, voorraad en allerlei kwaliteitskenmerken. IBIS bevat de noodzakelijke gegevens voor een optimale regionale planning van bedrijventerreinen. Alle provincies beschikken over een IBIS. Daarbij wordt samengewerkt met het ministerie van VROM en de gemeenten.

Op basis van de sociaal-economische kennis en gegevensbank van het Bureau Economisch Onderzoek worden specifieke producten samengesteld, zoals het Statistisch Zakboek, de Arbeidsmarktmonitor, de Sociale Atlas en De Econometer:

 • Statistisch Zakboek
  Het Statistisch Zakboek geeft informatie per gemeente over de thema’s bevolking, wonen, economie, arbeidsmarkt, toerisme, politiek en verkeersveiligheid.

 • Arbeidsmarktmonitor
  Om de knelpunten op de arbeidsmarkt tijdig te kunnen aanpakken zijn de arbeidsmarktgegevens van alle Gelderse gemeenten en regio's in een Arbeidsmarktmonitor bij elkaar gebracht. Het betreft de historische gegevens en prognoses.

 • De Econometer
  De Econometer geeft een actueel beeld van de economische conjunctuur in Gelderland.

Periodiek vervaardigt het Bureau verkenningen op het gebied van de regionale economie. Met deze verkenningen wordt enerzijds beoogd bij te dragen aan de meningsvorming en de politieke discussie met betrekking tot de middellange- en de lange termijn. Anderzijds worden de resultaten concreet toegepast bij de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het beleid.Het gaat daarbij om de volgende reeksen:

 • Provinciale Economische Verkenning
  De Provinciale Economische Verkenning (PEV) is een periodiek onderzoek dat inzicht verschaft in de historische economische ontwikkeling van Gelderland (bevolking, beroepsbevolking, werkgelegenheid, economische groei, werkloosheid, bedrijventerreinen e.d.). Daarnaast bevat de PEV een vooruitblik op de komende periode van 5 jaar waarbij de Nederlandse economische verwachtingen uit de Macro Economische Verkenningen van het CPB worden doorvertaald naar Gelderland en de Gelderse regio's.

 • Scenariostudies

  Economie

  Het Centraal Planbureau heeft voor Europa en Nederland een aantal economische toekomstbeelden uitgewerkt (Welvaart en Leefomgeving). Deze nationale en internationale scenario’s vormen de basis voor een reeks Gelderse verkenningen, die zijn opgesteld door het Bureau Economisch Onderzoek. Het hoofdrapport ‘Hedenmorgen 2006-2040’, bevat vier toekomstscenario’s van de Gelderse economie. Daarin worden vooruitberekeningen gepresenteerd van de (beroeps)bevolking,werkgelegenheid, werkloosheid en de economische groei in Gelderland.

  Bedrijventerreinen

  In de eerste vervolgstudie ‘Gelderland in vier bedrijven’ is de ruimtevraag geraamd die behoort bij de verschillende scenario’s. Daarbij gaat het om de uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen.

  Luchtemissies
  De tweede vervolgstudie ‘Luchtverkenning’ bevat vier toekomstbeelden over de omvang van de Gelderse luchtemissies in de verschillende economische groeiscenario’s.

  Kantoren
  In de derde vervolgstudie ‘Debet & Credit' is het toekomstscenario TM verder uitgewerkt naar de uitbreidingsvraag naar kantoren. Daarnaast is de vervangingsvraag geraamd en is een vraag/aanbodconfrontatie opgesteld.

  Arbeidsaanbod
  In de vierde vervolgstudie 'Ruim voldoende' worden de gevolgen voor de arbeidsmarkt zichtbaar gemaakt van de nieuwste bevolkingsprognose en de verhoging van de AOW-leeftijd

 • Onderzoek en monitoring vrijetijdseconomie
  Recreatie en toerisme zijn economisch belangrijk voor de provincie. Ongeveer één op de zeventien Gelderse arbeidsplaatsen hangt samen met de sector toerisme en recreatie. In de R&T-Verkenningen wordt ingegaan op de kenmerken en ontwikkelingen van de sector in Gelderland.

Naast deze structurele taken en activiteiten wordt ook ad-hoc onderzoek verricht. Het gaat daarbij veelal over actuele vraagstukken, om onderzoeksvragen die spontaan ontstaan gedurende het beleidsproces of om feitelijke informatie verstrekking.

 
...