Hedenmorgen 2006-2040 
 
  De studie 'Hedenmorgen 2006-2040' bevat vier toekomstscenario's van de Gelderse economie. In Hedenmorgen komen onderwerpen aan de orde als bevolkingsgroei, beroepsbevolking, werkgelegenheid, werkloosheid en economische groei.

Over de Europese en Nederlandse perspectieven heeft het Centraal Planbureau een aantal toekomstbeelden uitgewerkt: Welvaart & Leefomgeving (WLO). Deze nationale en internationale scenario's vormen de basis voor de Gelderse verkenningen die zijn opgesteld door het Bureau Economisch Onderzoek van de provincie Gelderland.

De scenario's kennen een specifieke ontwikkeling op het gebied van de:

- internationale situatie;
- demografische en economische trends;
- sociaal-culturele factoren en technologische ontwikkeling.

Er zijn vier varianten uitgewerkt waarbij is gevarieerd met de mate waarin internationale samenwerking tot stand komt en de mate waarin marktwerking de vrije hand krijgt:


  • Global Economy (GE) gaat uit van een terugtredende overheid en een succesvolle mondiale handelsliberalisatie;

  • Transatlantic Market (TM) richt de EU zich op de VS waardoor een zekere trans-Atlantische economische integratie tot stand komt;

  • Strong Europe (SE) verloopt de Europese integratie succesvol, zowel politiek als economisch. Het sterke Europa ontwikkelt zich tot één van de supermachten in de wereld;

  • Regional Communities (RC) zijn de Europese landen niet in staat om de welvaartsstaat te moderniseren en raakt de wereld gefragmenteerd in een aantal handelsblokken.

Het rapport Hedenmorgen heeft een centrale rol vervuld in de aanloop naar het sociaal-economische beleidsplan van de provincie voor de jaren 2007-2011. Ook vormen de resultaten de achtergrond bij het provinciale beleid op het gebied van de verkeersinfrastructuur, de bedrijventerreinen en het milieubeleid. Tenslotte worden de resultaten gebruikt voor het onderbouwen van subsidieaanvragen bij de rijksoverheid en de EU.

Actualiteit van de langetermijnscenario's

Het CPB heeft de actualiteit van de langetermijnscenario's in mei 2012 opnieuw beoordeeld en geconcludeerd:

dat er is op dit moment geen reden om de WLO cijfers te herzien. BBP, arbeidsproductiviteit en arbeidsaanbod vallen nog duidelijk binnen de bandbreedtes van de scenario’s. Een historische analyse van de groei van de arbeidsproductiviteit geeft aan dat de Nederlandse arbeidsproductiviteitsgroei zelfs in de periode 1913-1950 met twee wereldoorlogen en een economische crisis nog gemiddeld 1,3% per jaar bedroeg. Het valt dan ook te verwachten dat de huidige economische stagnatie niet maatgevend is voor de komende dertig jaar en dat de productiviteitsgroei in de WLO van 1,2 tot 2,1% per jaar een redelijke bandbreedte weergeeft. Voor bevolking en arbeidsaanbod geldt dat de huidige situatie en de prognose van het CBS/CPB midden in de WLO bandbreedte liggen
(Actualiteit WLO scenario’s, CPB Notitie mei 2012).Downloads

Hoofdrapport:

Hedenmorgen (pdf)

Databestanden:

Bevolking historische gegevens (exel)
Bevolkingsprognose naar vier scenario's (exel)

Beroepsbevolking historische gegevens (exel)
Beroepsbevolkingsprognose GE (exel)
Beroepsbevolkingsprognose SE (exel)
Beroepsbevolkingsprognose TM (exel)
Beroepsbevolkingsprognose RC (exel)

Werkgelegenheid historische gegevens (exel)
Werkgelegenheidsprognose naar vier scenario's (exel)

Werkloze beroepsbevolking historische gegevens (exel)
Werkloze beroepsbevolking prognose naar vier scenario's (exel)

Bruto binnenlands product historische gegevens (exel)
Bruto binnenlands product prognose naar vier scenario's (exel)

Technische achtergromdinformatie

TREMA: Trendmodel arbeidsparticipatie (pdf)
PROMOW: Prognosemodel werkgelegenheid (pdf)
DIVA: Discrepantiemodel vraag-aanbod arbeidsmark (pdf)
I
nternationale context (pdf)

 
...