Ruim voldoende, het Gelderse arbeidspotentieel tot 2050 
 
  De provincie Gelderland investeert samen met een aantal partners in een provinciebreed project Informatievoorziening Arbeidsmarkt Gelderland. Dit project helpt om knelpunten op de arbeidsmarkt tijdig te signaleren en aan te pakken. In dat kader is een langetermijnraming opgesteld van de Gelderse beroepsbevolking op basis van de nieuwste provinciale bevolkingsprognose (april 2014), de gewijzigde AOW-leeftijd en de jongste inzichten op het terrein van arbeidsparticipatie. Hiermee wordt beoogd bij te dragen aan het transparant maken van de Gelderse arbeidsmarktproblematiek in relatie tot de toekomstige demografische ontwikkelingen.


Volgens de vooruitberekeningen blijft de Gelderse beroepsbevolking tot 2021 nog doorgroeien met gemiddeld 1% per jaar. In de periode daarna zal zich een geleidelijke afname voltrekken van 0,5% per jaar totdat het arbeidsaanbod in 2040 weer ongeveer het huidige niveau heeft bereikt. Vanaf dat moment stabiliseert de situatie.

In 1996 bedroeg het aandeel 55-plussers in de beroepsbevolking 7%, in 2010 was dat opgelopen tot 16%. Volgens de berekeningen zal de veroudering verder toenemen tot 25% in 2021. Daarna zijn er geen grote verschuivingen meer te verwachten. De verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar - en alle andere maatregelen om de arbeidsparticipatie te verhogen - leiden vanaf 2021 tot een extra arbeidsaanbod in Gelderland van gemiddeld 127.000 personen. Het gaat daarbij niet alleen om mensen van 65- en 66 jaar, maar verwacht wordt dat de participatie vanaf 55-plus over de hele breedte belangrijk zal toenemen.

Gegeven de vooruitberekende trendmatige groei van de beroepsbevolking kan worden uitgerekend welke structurele werkgelegenheidsontwikkeling nodig is om in 2020 evenwicht op de arbeidsmarkt te bereiken. Deze exercitie leert dat hiervoor een jaarlijkse banengroei benodigd is van 1,9%. Gezien de huidige matige conjuncturele vooruitzichten wordt de Gelderse werkgelegenheidsgroei in de komende jaren echter geraamd op niet meer dan 0,5%. Door deze divergerende ontwikkeling wordt de kloof steeds groter tussen het evenwichtspad (op weg naar een frictiewerkloosheid van 3%) en de reŽle verwachtingen. Dat betekent niet alleen dat het perspectief op een evenwichtige arbeidsmarkt ver weg is – op dit moment bedraagt de Gelderse werkloosheid ongeveer 8% - maar ook dat de kans groot is dat de onbenutte arbeidsreserve op middellangetermijn juist zal stijgen. Ook de ontwikkelingen op de lange termijn neigen naar een ruime arbeidsmarkt, of in het meest gunstige geval naar een evenwichtige situatie rond 2030.

Geconcludeerd kan worden dat het kwantitatieve arbeidsaanbod vooralsnog ruim voldoende is. Kwalitatieve aansluitingsproblemen zijn op dit moment een groter knelpunt voor de arbeidsmarkt dan de beschikbare aantallen.Downloads

Het onderzoeksrapport (Ruim voldoende), een toelichting op het gebruikte prognosemodel (TREMA) en alle Nederlandse, Gelderse, regionale en gemeentelijke gegevens 1996-2050 (naar leeftijd en geslacht) kunnen hier worden gedownload:

hoofdrapport
Ruim voldoende (pdf)

gegevens Nederland, Gelderland, regio's en gemeenten
databestand (xls)

modelbeschrijving
TREMA (pdf)
 
...